บทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์

20150602_171005

บทบาทของศึกษานิเทศก์ในงานวิชาการ (ศ.ดร.สายหยุด  จำปาทอง)

 1. ประสานงาน/ชี้แนะหลักสูตร มีความสามารถในการนำสาระของหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และตอบข้อสงสัยของผู้ร่วมงานเกี่ยวกับหลักสูตรได้ตลอดเวลา
 2. การจัดการเรียนการสอน เช่น การแบ่งเวลาของสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ และการนำนวัตกรรมมาใช้
 3. ส่งเสริมการสอนการเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น เช่น การนำนวัตกรรมมาให้ความรู้และเสริมกิจกรรมการเรียน
 4. นิเทศการสอน และประเมินการสอน
 5. ส่งเสริม/เปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้ให้เข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบัน
 6. ช่วยเหลือแนะนำ ส่งเสริม ความเจริญก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน
 7. เป็นผู้นำของการสอนการเรียนตลอดเวลา
 8. ช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อสร้างความคาดหวังของนักเรียนในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
 9. สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอย่างแน่นแฟ้น : ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
 10. มีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย

dgrm_hybridcloud_comm_r2_800x600

คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ศึกษานิเทศก์พึงมี
 1. ความรอบรู้ในงานของศึกษานิเทศก์ : ความรอบรู้ในเชิงกว้างและลึก
 2. ความรอบรู้ในการศึกษา และทันต่อความเปลี่ยน : นโยบายของการจัดการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในและต่างประเทศ
 3. วิสัยทัศน์อันยาวไกล : ผู้นำทางการศึกษาจำต้องสร้าง กำหนด และถ่ายทอดวิสัยทัศน์อย่างมีความหมาย ความเข้าใจ และความตระหนักว่าสิ่งที่จะต้องทำในปัจจุบันอนาคตนั้นมีความจำเป็น และความสำคัญอย่างไร แท้ที่จริงในอุดมการณ์การสร้างวิสัยทัศน์ควรเกิดจากบุคคลทุกคนในทีมงานนั้น
 4. ภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับศึกษานิเทศก์ เพราะเป็นผู้นำทีมงานอยู่เสมอ
 5. สร้างวัฒนธรรมของความร่วมมือ ความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้ย่อมมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น
 6. ส่งเสริมให้เพื่อนร่วมทีมงาน พัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
 7. สร้างช่องทางให้มีความมุ่งมั่นและปฏิบัติงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 8. มีอารมณ์มั่นคงและมีวุฒิภาวะ
 9. ยอมรับจุดเด่นและจุดอ่อนของตนเองและผู้อื่น
 10. สร้างความศรัทธาที่ผู้อื่นให้กับตน ความศรัทธานี้จะส่งเสริมความยอมรับ ความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นที่ทุกคนให้กับศึกษานิเทศก์
แนวทางปฏิบัติงาน
 1. ทำความรู้จักกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง การทำความรู้จักจะช่วยสร้างให้ความปรารถนาที่จะช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็ม ที่
 2. สื่อสารกับบุคคลที่ปฏิบัติงานด้วยอย่างชัดเจน ปัจจุบัน  การสื่อสารมีหลากหลาย  อย่างไรก็ตามการสื่อสารระหว่างบุคคลยังมีความจำเป็นและสำคัญ
 3. สร้างความสำนึกเป็นเจ้าของจะช่วยให้ทุกคนในทีมงานมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานเพราะถือว่าความสำเร็จของงานตนเองมีส่วนร่วมอยู่ด้วย
 4. ใช้ความเชื่อมั่นในตนเองให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความเชื่อมั่นนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อถือและการยอมรับของเพื่อนร่วมงาน การยอมรับจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราไม่หวั่นไหวในการแก้ปัญหา หรือเมื่อเกิดความผิดพลาด
 5. มีความเข้าใจต่อคนอื่น บรรพบุรุษได้กล่าวไว้ “จงปฏิบัติตนต่อผู้อื่น เหมือนกับที่ตนเองต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติกับตน” เราไม่คาดหวังว่าผู้อื่นควรหยุดทำงานของเขาแล้วมาปฏิบัติงานให้เรา
 6. ปฏิบัติตนสม่ำเสมอและเป็นตัวอย่างในฐานะเป็นผู้นำในวงวิชาการ เราควร สร้างมาตรฐานให้สูงไว้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เป็นผู้นำที่ทำได้ และเป็นตัวอย่างได้
 7. ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ เมื่อทำสิ่งใดสำเร็จ ควรให้ผู้อื่นได้ชื่นชมและเห็นคุณค่า นอกจากนี้การได้รับความสนใจและการยกย่องก่อให้เกิดขวัญกำลังใจ และความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย
 การพัฒนาตนในวิชาชีพ
 1. มีแผนพัฒนาตนเองในวิชาชีพเป็นรายปี
 2. ศึกษาดูงาน เข้าร่วมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ และประชุมวิชาการในสาขางานที่ตนเองรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ
 3. อ่าน/เขียนบทความทางวิชาการ สร้างงานวิจัยและเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
 4. สร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวาง เพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
 5. มีกลุ่มเพื่อนที่จะแลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็น เช่น เพื่อนแนะนำเพื่อน และเพื่อนผู้ติชม เป็นต้น
 6. ปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อสนองตอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น การปฏิรูการศึกษา เมื่อศึกษานิเทศก์ปรับเปลี่ยนแล้ว ผู้ร่วมงาน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จะปรับเปลี่ยนไปด้วยทั้งในด้านความตระหนัก ความรู้ และความสามารถ
 7. ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ภาวะผู้นำของศึกษานิเทศก์จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพัฒนาความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยผลไปสู่การพัฒนานักเรียนทั้งด้านวิชาการ และสังคม
 8. แม้ว่างานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้นำทางหลักสูตรและ การสอนของศึกษานิเทศก์กับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยังซับซ้อนและไม่ชี้ชัดเจน แต่จะพออนุมานได้ว่าความเป็นผู้นำของศึกษานิเทศก์ทางหลักสูตรและการสอน สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 9. เสาะแสวงหาแนวคิด/หลักการใหม่ๆ เพื่อพัฒนา/สร้างรูปแบบของหลักสูตรและการสอนและนิเทศอยู่เสมอ

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s