Internal Quality Assurance – VEC (2015)

คำชี้แจง : Power Point ชุดนี้ ใช้ประกอบการบรรยายในงานประกันคุณภาพ ใน 3 เรื่อง คือ
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกผู้เรียนในมาตรฐานที่ 6 ( IQA-VEC-1)
2. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555     (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ( IQA-VEC-2)
3. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 กับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
    (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ( IQA-VEC-3)
ผู้สนใจสามารถ download ได้จาก link ด้่านล่างนะคะ

IQA-VEC-1

IQA-VEC-2

IQA-VEC-3

โฆษณา

รวมภาพ ดร.ธีรวรรค์ วระพงษ์สิทธิกุล

รวมภาพ ดร.ธีรวรรค์ วระพงษ์สิทธิกุล เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558